بررسي تأثير رقابت نيروگاههاي بادي در بازار برق

ظهور توليـدكننـدگان انـرژي الكتريكـي بـه صـورت مسـتقل خصوص ( و تكنولوژيهاي جديد در طي دهههـاي گذشـته منجر به ايجاد رقابت در بخش انرژي الكتريكي و توسعه ايـن صنعت به شكل تجـاري و در قالـب يـك بـازار شـده اسـت. موفقيت انرژي باد در بازار برق تا حد زيادي به قوانين فنـي و اقتصادي بازار بستگي دارد. اين مطالعـه روش مناسـبي بـراي تجارت انرژي باد در بازار برق را بيان ميكند بهطوريكه منجر به گسترش و توسعه آن گردد. بـدينمنظـور قيمـت بـازار بـا حضور و بدون حضور انرژي باد تحـت سـناريوي مشخصـي بررسي شده است. در اين سناريو پيشنهاد قيمت توليدكنندگان و مصرفكنندگان به صورت خطي فرض شده و با اسـتفاده از داده هاي حقيقي سرعت باد در طي يك سال قيمت بازار براي تقاضاي ثابت و خطي مورد بررسي قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *