بررسي انواع يگ رنده هاي RAKEبراي روش DS-CDMA در مخابرات UWB

در يگ رنده هاي متداول RAKEکه در مخابرات طيف گسترده استفاده مي شوند عموما از اثر تداخل بين سمبلي) ١(ISIصرفنظر مي گردد، چرا که پر بيود يتهاي ارسالي
از بيشتري ين تاخ ر کانال بزرگتر مي باشد. اما هنگام استفاده از روش DS-CDMAدر مخابرات باند فوق وس عي ) ٢(UWBبه علت نرخ بالا بي ارسال يتها و خواص کانال، وجود ISIاجتناب ناپذير است. در اي ين مقاله سع خواهيم کرد تا ساختارهاي مختلف گيرنده RAKEرا در سيستمهاي DS-CDMAکه در آن به اثر ISIن مي يز توجه شود بررسي کن مي . از آن جمله به بررسي ترکي گيب يک رنده ،MMSE-RAKEکه در آن ضرايب بازوها با معيار MMSEانتخاب يم شوند، و گي يک رنده Viterbi خواه پرداختيم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *