بررسي انتشار دي اكسيد كربن ناشي از مصرف برق

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي انتشار دي اكسيد كربن ناشي از مصرف برق در بخش هاي اقتصادي ايران با استفاده از تكنيك تجزيه

دانلود مقاله : بررسي انتشار دي اكسيد كربن ناشي از مصرف برق در بخش هاي اقتصادي ايران با استفاده از تكنيك تجزيه

يكي از مهمترين تبعات فرآيند توليد تا مصرف انرژي افزايش آلودگي هاي محيط زيست و انتشار گازهاي گلخانه اي است.از طرفي بخش برق از عمده ترين منابع انتشار  دي اكسيد كربن در جهان به شمار رفته و نقش قابل توجهي در افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي دارد. هدف اصلي اين مقاله تعيين عواملي است كه تغيير انتشار CO2 ناشي از مصرف برق را تحت تاثير قرار مي دهد.تحليل تجزيه اي كامل جهت انتشار CO2 در ايران براي چهار بخش اص لي اقتصاد يعني كشاورزي،صنعت،حمل و نقل و خدمات طي دوره 1369-1388 انجام گرفته است.براي بررسي عامل اثر گذار بر انتشار CO2 از تحليل تجزيه اي شاخص IDA استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه در تحليل كل كشور،مهمترين عامل افزايش انتشار CO2 اثر توليدي مي باشد و اثر ساختاري كمترين تاثير را در انتشار CO2 ناشي از مصرف برق را دارد.ضريب آلودگي در طول برنامه اول تا سوم توسعه در كل كشور و تمامي زير بخشها رو به كاهش بوده است ولي در برنامه چهارم افزايش چشمگيري داشته است  كه نشان دهنده در الويت نبودن مباحث زيست محيطي در اجراي برنامه چهارم توسعه است. اثر شدت انرژي در تمامي زير بخشها در برنامه چهارم كاهش پيدا كرده  است كه اين نشان دهنده نگراني مسئولين در مبحث كمبود انرژي برق و به تبع آن پيگيري راهكارهايي براي صرفه جويي برق مي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *