بررسي اقتصادي تاثير نوسان توان در مد كنترل فركانس

توليدي در كنترلمشاركت نيروگاهها براي كنترل فركانس شبكه همواره با مقاومت مالكين به دليل هزينه هاي مربوط به آن مواجه بوده است. خدمات جانبي كنترل
فركانس در بسياري از كشورها اجباري است اما با توجه به اين كه هزينه هاي مربوط به اين خدمات نامشخص مي باشد و امكان محاسبه دقيق آنها وجود ندارد همواره مالكين نيروگاهها را دچار سردرگمي مي نمايد. اين هزينه ها شامل بخش هاي مختلفي است كه يكي از آنها كاهش راندمان بدليل نوسان توان در مد كنترل فركانس مي باشد. تمركز اين مقاله به موضوع نوسان توان، كاهش راندمان ناشي از نوسان توان و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد. اگر چه امكان محاسبه دقيق اين هزينه ها وجود ندارد اما در اين مقاله سعي شده است كه اين هزينه ها به صورت تقريبي محاسبه گردد. نتايج بدست آمده از روش پيشنهادي نشان مي دهد كه كاهش راندمان به دليل نوسان توان ناچيز است اما با توجه به اين كه مدت مشاركت واحدهاي توليدي در كنترل فركانس شبكه قابل توجه است هزينه هاي مربوط به نوسان
توان نيز قابل توجه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *