بررسي اضافه ولتاژهاي كليدزني در خطوط انتقال و تاثير مدلسازي ادوات سيستم قدرت

در اين مقاله به بررسي اضافه ولتاژ كليدزني ايجاد شده هنگام وصل خطوط بي بار پرداخته شده و نحوه بدست آوردن پارامترهاي لازم براي برقراري هماهنگي عايقي  بيان مي گردد. سپس يك شبكه نمونه معرفي و نحوه كليدزني و مباني مطالعات كليدزني و نرم افزار مورد استفاده (EMTP) شرح داده مي شود. سپس با شبيه  سازي شبكه در حالات مختلف تاثير پارامترهاي مختلف سيستم در اضافه ولتاژ كليدزني و نحوه مدلسازي خط انتقال، شبكه معادل، برقگير و مقاومت وصل كه نقش  مهمي در مطالعات كليدزني دارا مي باشند بررسي مي گردد در انتها به منظور كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني راه حل هايي توسط استفاده از برقگير و مقاومت وصل ارائه مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *