بررسي استرس نيروي انساني در شركت توزيع نيروي برق استان قم

امروزه ارتقاي بهداشت روانـي محـيطكـار بـهعنـوان يكـي از بارزترين ابعاد توسعه و بهسازي منابع انسـاني در سـازمانهـا محسوب ميشود. از مهمتـرين موضـوعات كليـدي بهداشـترواني كه ميبايست مورد توجه مديريتمنابعانساني سازمانها قرار گيرد، استرس شغلي است. بررسي و ارزيابي استرس هـم در زمينه سلامت و بهداشت رواني و هم در بررسـي عملكـرد منابع انساني داراي اهميت بسزايي اسـت. در ايـن راسـتا، ايـن پژوهش سعي بر آن دارد وضعيت استرس شـغلي را در ميـان پرسنل شركت توزيع نيروي برق اسـتان قـم مـورد بررسـي وارزيابي قرار دهد. اين پژوهش بهصورت مقطعي و توصـيفي- تحليلي انجام شد. نمونهآمـاري 87نفـر از پرسـنل واحـدهاي مختلف شركت توزيع نيروي برق استان قم را تشكيل ميدهد. ابزار جمعآوري دادهها، حاوي دو پرسشنامه مشخصات فردي و پرسش نامه استرس بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *