بررسي استرس مديران در شركت برق منطقهاي آذربايجان

در اين مقاله ابتدا مفاهيم استرس و عوامـل ايجـاد آن در محـيط كار معرفي ميشوند و آنگاه عوامل بالقوه ايجاد استرس شغلي از طريق يك مطالعه ميداني در شـركت بـرق منطقـهاي آذربايجـان مورد بررسي قرار ميگيرند و مهمترين عوامل تأثيرگذار در ايجـاد استرس در بين مديران اين سازمان مشخص مـيشـود. هـدف از اين كار مشخص كـردن اولويتهـاي برنامـهريـزان بـراي كـاهش استرس مديران جهت بهرهبرداري بهينه از منابع سازمان ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *