بررسي ارتباط عوامل آلودگي با خروجهاي خطوط انتقال در چند ناحية نمونة استان خراسان

در اين مقاله تأثير عوامل آلودگي بر روي مقرههاي شبكه انتقال بررسي شده و ارتباط اين عوامل با خروجهاي خطوط انتقال و فوقتوزيع در چند ناحية نمونة استان خراسان مورد مطالعه قرار ميگيرد. تأثيرات نامطلوب آلودگي بر مقرههاي خطوط انتقال در موارد بسياري باعث خروج ناخواستة خط از سيستم قدرت شده كه سبب بروز خاموشي و افزايش انرژي توزيعنشدة بسياري در شبكه ميگردد. شرايط آب و هوايي، از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر آلودگي مقرهها ميباشند. بنابراين، در اين مقاله ابتدا پارامترهاي آب و هوايي و شرايطي كه اين پارامترها ميتوانند باعث آلودگي مقرهها شوند، مورد مطالعه قرار مي – گيرد. سپس با استفاده از سوابق سازمان هواشناسي كشور، شرايط آب و هوايي نواحي نمونه استخراج شده و در نهايت ارتباط ميان اين شرايط با خروج خطوط مورد بررسي قرار ميگيرد كه نتايج، نشاندهنده تأثير  مستقيم شرايط آب و هوايي بر خروج خطوط ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *