بررسي احتمالي ميزان ولتاژ گذراي بازگشتي در كليدهاي قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سري با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

در اين مقاله ديدگاهي احتمالي  جهت بررسي تاثير جبرانسازي خازن سري بر روي ولتاژ گذراي  بازگشتي (TRV) معرفي گرديده است . عموماً خازن سري به منظور افزايش ظرفيت انتقال توان خطوط مورد استفاده قرار
مي گيرد . در اغلب موارد وجود خازن سري سبب افزايش قابل توجه ميزان TRV ميگردد, لذا به هنگام جبرانسازي سري خطوط انتقال ضروري است تا مطالعات گذرا براي طراحي كليدها انجام پذيرد . تا كنون تحليل TRV عموماً با ديدگاه قطعي صورت گرفته است، اينگونه تحليل ها به دليل
در نظر گرفتن بدترين شرايط ممكن به لحاظ اقتصادي مقرون
به صرفه نخواهد بود . عوامل غير قطعيِ نوع خطا , مكان
خطا,لحظة وقوع خطا و زمان برطرف شدن خطا تاكنون در تحليل هاي با ديدگاه احتمالي مورد توجه قرار گرفته اند ,
ليكن مقاومت خطا در اين تحليل ها در نظر گرفته نشده
است. يكي از نكات قابل توجه در اين مقاله در نظر گرفتن
عامل تاثيرگذار و غير قطعي مقاومت خطا مي باشد . حذف مدلسازي مقاومت خطا سبب افزايش TRV مي گردد , لذا به جوابهاي محافظه كارانه اي منجر مي شود كه افزايش هزينه را
دربر خواهد داشت . در اين مقاله از شبيه سازي مونت كارلو براي سنجش ماكزيمم TRV استفاده گرديده است . بهره گيري از اين روش علاوه بر ميسرساختن محاسبه مقدار ماكزيمم TRV مورد انتظار , امكان تعيين توزيع احتمال اين ولتاژ را نيز فراهم مي نم ايد. شبيه سازي براي دو حالتي كه خازن در
طرفين خط و يا در وسط خط نصب گردد، انجام گرديده
است.

 

سيد محسن صدر
دانشجوي كارشناسي ارشد قدرت
جواد ساده
استاديار
گروه برق، دانشكدة مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، ايران
با همكاري دفتر تحقيقات و استاندارد, برق منطقه اي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *