بررسي اثر قراردادهاي خريد و فروش برق بين كشورهاي همسايه در شاخصهاي قابليت اطمينان

خريد برق از كشورهاي همسايه به منظـور تـأمين بخـشي از نياز مصرف در هر كشور ميتواند با اهـداف مختلفـي ماننـد كاهش تلفات شبكه، ايجاد امكان صادرات به ساير كـشورها و يا كاهش ميزان انرژي تأمين نشده در شبكه بدون نيـاز بـه افزايش ظرفيت توليد در آن كشور باشد. البته هدف آخر، يعني بهبود وضعيت قابليت اطمينان شـبكه، زماني رخ ميدهد كه شرايط خريد برق با شرايط مـورد نيـاز براي جبران انرژي تأمين نـشده، كـه ممكـن اسـت ناشـي از شرايطي مانند بيشتر بودن پيك مصرف از ظرفيـت توليـدي، خروج واحدها بهخـاطر تعميـرات، و يـا خـروج اضـطراري واحدها از مدار باشد، مطابقت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *