بررسي اثر طول بلوك اطلاعات و الگوريتم درهمنهي توربوكد بر عملكرد سيستم LEO تله متري ماهواره هاي

هدف از اين مقاله بررسي اثر تغييرات طول بلوك اطلاعات بر روي عملكرد سيستمهاي تلهمتري ماهوارههاي1/ ميباشد. در اين مقاله يك توربوكد متقارن با نرخ ۳ LEO1
در نظر گرفته ميشود. براي SOVA با روش كدبرداري 2 بررسي اثر تغييرات طول، شبيهسازي براي سه طول بلوك مختلف ۷۱۳۶ ،۳۵۶۸ و ۸۹۲۰ بيت(طولهاي استاندارد بكار رفته در تلهمتري ماهوارهها) انجام داده شده و نمودار احتمال خطاي آنها با هم مقايسه ميگردد. براي مشاهدهي اثر درهمنه ٣، دو نوع متداول درهمنهي آرايهاي و درهمنهي تصادفي شبيهسازي شده و اثر آن بر نمودار احتمال خطا بررسي ميگردد. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه افزايش طول بلوك اطلاعات با استفاده از درهمنهي تصادفي، بهبود قابل ملاحظهاي را در بهرهي كدينگ ايجاد ميكند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *