برچسب

بررسي اثر جريان هجومي بر روي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت

در طراحي ترانسفورماتورها اغ لب شرايط اتصال كوتاه به عنوان شرايط پايه طراحي در نظر گرفته مي شود . تجربه نشان داده است كه جريان هجومي در هنگام برق دار كردن يك ترانسفورماتور بي بار مي تواند منشا آسيب هاي جدي بر روي  ترانسفورماتور باشد . جهت بررسي نيروهاي وارده برسيم پيچ هاي ترانسفورماتور در هنگام برق دار كردن آن، يك ترانسفورماتور قدرت واقعي 66/11 كيلو ولت به ظرفيت 40 مگا ولت آمپر به صورت سه بعدي مدل سازي شده و نيروهاي الكترومكانيكي در دو حالت اتصال كوتاه و جريان هجومي با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گرديده است . نتايج نشان مي دهد كه نيروهاي الكترومكانيكي وارده بر روي سيم پيچ ها ناشي از جريان هجومي در بسياري نقاط بيشتراز نيروهاي الكترومكانيكي ناشي از جريان اتصال كوتاه با دامنه يكسان است . با توجه به اينكه تعداد دفعات وقوع جريان هجومي و مدت زمان عبورآن نسبت به جريان اتصال كوتاه بسيار بيش تر است اثرات زيان بارتري را نسبت به اتصال كوتاه به دنبال دارد.

 

جواد فيض، طاهره نوري
دانشگاه تهران
ايران
واژه هاي كليدي: نيروهاي الكترومغناطيسي، روش اجزاء محدود، ترانسفورماتور قدرت، جريان هجومي، جريان اتصال كوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *