بررسي اثر تالك بر خواص فيزيكي و الكتريكي مقرههاي پرسلاني آلومينا سيليكاتي

 مقره هاي پرسلاني به طور فراگير در رده هاي مختلف سيستمهاي انتقال و توزيع نيرو در حال مصرف مي باشند. از خصوصيات مهمي كه باعث شده است، مصرف اين مقره ها افزايش يابد، مقاومت الكتريكي و استحكام بالاي آنهاست. به طور كلي اين بدنه ها در فركانس هاي كم و در كليه ولتاژها كاربرد دارند. عمده ترين خصوصيات موردنياز، مقاومت مكانيكي زياد و تخلخل و جذب آب بسيار كم مي باشد. استفاده از فلاكسهاي مختلف سبب بهبود خواص مقرههاي پرسلاني ميشود. تالك به عنوان يك ماده افزودني جهت دستيابي به ساختار مناسب و درنتيجه بهبود خواص مكانيكي و الكتريكي در ساخت مقره هاي پرسلاني قابل استفاده مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *