بررسي اثر اتصال مزارع بادي در نزديكي واحدهاي بخار بر نوسانهاي مود پيچشي سيستم توربين- ژنراتور

امروزه استفاده از انرژيهاي نو به عنوان جايگزيني مناسب براي روشهاي سنتي تامين برق، مورد توجه روزافزون است. با اين وجود، مسايل فني استفاده از انرژيهاي نو نظير توربينهاي بادي بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله با استفاده از شبيهسازي در حوزه زمان، تاثير اتصال مزارع بادي در نزديكي نيروگاههاي حرارتي بر سيستم مكانيكي محور-توربين واحدهاي بخار بررسي شده است. اطلاعات سيستم محور-توربين از واحدهاي 200 مگاولتآمپر نيروگاه شهيد منتظري اصفهان اقتباس شده است. در نهايت با مدلسازي توان باد به صورت اغتشاش تك-فركانسي، تاث ير فركانسهاي مختلف و دامنههاي اغتشاش به صورت نتایج و پیشنهاد ارائه گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *