بررسي اثرات نفوذ منابع بادي در ميزان مشاركت سمت مصرف در برنامههاي پاسخگويي بار

ي توليد بادي محاسبه گفوذ منابع بادي در شبكههاي قدرت باعث به وجود آمدن عدم قطعيت در توليد انرژي ميگردد. اين عدم قطعيت باعث ايجاد
اختلاف بين مقادير پيشبيني و قطعي توليد ميشود. بهرهبردار براي پوشش اين اختلاف مجبور به در نظر گرفتن بخشي از ظرفيتهاي توليد به عنوان رزرو ميگردد كه اين موضوع هزينهي رزرو را در پي خواهدداشت. پاسخگويي بار بعنوان راهكاري مناسب براي مقابله با اثرات عدم قطعيتهاي
توليد بادي در بهرهبرداري سيستم قدرت ميتواند مورد توجه قرار گيرد. از طرفي، نفوذ مقادير بالاي توليد بادي كاهش قيمت انرژي را در پي خواهد
داشت. اين كاهش قيمت انرژي منجر به كاهش تمايل مصرفكنندگان به شركت در برنامههاي پاسخگويي بار خواهدشد. در اين مقاله،ضمن بررسي اثرات نفوذ منابع بادي در كاهش هزينهي توليد و افزايش هزينههاي رزرو، تاثير آن در كاهش انگيزهي مشتركان براي شركتدر برنامههاي پاسخگويي بار كمي سازي شده و ميزان افزايش تشويقي در برنامههاي پاسخگويي بار به منطور تثبيت ميزان مشاركت سمت مصرف در سيستم قدرت تحت نفوذ مقادير بالای تولیدی بادی محاسبه گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *