بررسي اثرات منبع تغذيه نامتعادل بر جريان و گشتاور موتورهاي القايي سهفاز با استفاده از نتايج شبيه سازي و آزمايشگاهي

نامتعادلي ولتاژ يکي از شايعترين مشكلات كيفيت توان در سيستمهاي توزيع است. در اين مقاله با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و شبيهسازي، اثرات شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ منبع تغذيه بر عملکرد ماندگار يک موتور القايي سهفاز ١/٥ kWقفس سنجابي، ازجمله نامتعادلي جريانهاي استاتور و نوسانات روتور مورد بررسي قرار گرفته است. مدل دقيقي از موتور القايي با در نظر گرفتن شرايط واقعي با نرمافزار Matlab/Simulinkشبيهسازي شده و با نتايج حاصل از آزمايشهاي عملي مقايسه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *