بررسي آثار زيست محيطي توليد انرژي الكتريكي با استفاده از نيروگاه هاي هسته اي و فسيلي

امروزه آلاينده هـاي ناشـي از نيروگـاههـاي فسـيلي از جملـه مهمترين عوامل نگران كننده اي است كه محيط زيست بـا آن مواجه گرديده است. پديد آمدن حفـره در لايـه ازن، افـزايش گازهاي گلخانه اي و مسئله جهاني گرم شدن كـره زمـين، بـههمراه مصرف سرسـام آور سـوختهـاي فسـيلي در جوامـع صنعتي و كشورهاي در حال توسعه، موجب گرديده است كـه كره زمين از نظر زيست محيطي در وضعيت بسـيار پيچيـده و بغرنجي قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *