بررسي آثار توزيعي هدفمند كردن يارانه ها بر مصرف برق مشتركين خانگي شهر تهران

اين مقاله با هدف بررسي تأثير هدفمندي يارانه ها بر مصرف برق مشتركين خانگي نگارش شده است. با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها متوسط قيمت فروش هركيلو وات ساعت برق خانگي از 142.3ريال در سال 1389به 334.8ريال در سال 1390 افزايش يافت )بيش از 2.3برابر(. يكي از اهداف طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف بود. در اين مقاله اثر افزايش قيمت برق خانگي بر مصرف بررسي مي شود. همچنين اثار توزيعي افزايش قيمت در گروه هاي مختلف مصرفي مشتركين بررسي مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *