برآورد پتانسيل استحصال انرژي الكتريكي از منابع زيست توده استان خراسان رضوي

امروزه فن آوريهاي استحصال انرژي )الكتريكي و حرارتي( از منابع زيست توده توسعه فراواني پيدا كرده است و اين منـابع بعنوان دومين منبع تامين كننده انـرژي غيـر فسـيلي در جهـان كاربرد دارد. پيشـنياز استحصـال انـرژي از ايـن منـابع وجـود اطلاعــات مناســب از پتانســيل منــابع و ميــزان انــرژي قابــل استحصال از آنها ميباشد. در اين مقاله سـعي شـده اسـت، بـر مبناي اطلاعات مستند، نسبت به بـرآورد ميـزان انـرژي قابـل استحصال از كليه منابع زيست توده در استان خراسان رضوي اقدام گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *