بخش بندي اتوماتيك دندانها با استفاده از تصوير چند مقطعي CT اسكن

در اين مقاله يك روش چند مرحله اي براساس كانتورهاي فعال مانند سطوح همتراز و نمونه برداري پانوراميك ديتا ست جهت بخش بندي اتوماتيك دندانها در تصاوير سي تي اسكن ارائه شده است. در روش پيشنهادي بعد از پيدا كردن ماسك سر ، بافت هاي استخواني از غير استخواني و سپس ساختارهاي دنداني، از ساير ساختارهاي استخواني با استفاده از تكنيك سطوح همتراز مشخص مي شوند. پس از تعيين منحني فك بالا و پايين و انجام نمونه برداري ديتا ست، جداسازي فك هاي بالاو پايين و بخش بندي اوليه دندانها از طريق پروجكشن افقي و عمودي ديتاست پانوراميك صورت مي پذيرد. به اين ترتيب يك ماسك اوليه براي هر يك از دندانها حاصل مي شود، كه با در نظر گرفتن اين ماسك بر روي ديتاست اصلي و اعمال الگوريتم سطوح همتراز، مرز نهايي دندانها استخراج مي شود. نتايج حاصل از اعمال اين الگوريتم بر روي 10تصوير سي تي اسكن حجمي، موفقيت اين الگوريتم را در جداسازي دندانها نشان داده است  .

شيوا كيهاني نژاد-رضا آقايي زاده ظروفي -كمال الدين ستاره دان -غلامرضا شيراني
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه تهران. قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند.
استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه جراحي دهان و فك وصورت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *