بالاست الكتريكي فركانس بالا براي لامپ HPS

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي و شبيه سازي بالاست الكتريكي فركانس بالا براي لامپ  HPS با قابليت تنظيم توان

دانلود مقاله: طراحي و شبيه سازي بالاست الكتريكي فركانس بالا براي لامپ  HPS با قابليت تنظيم توان

در اين مقاله طراحي بالاست الكتريكي فركـانس بـالا بـا فركانس متغيير براي لامپ بخار سديم فشـار بـالا، بـا قابليـت تنظيم توان در طول عمر لامپ ارائه شده است. براي طراحـي بالاست ابتدا لازم است كه ساختار لامپ و بالاست بيان شود، و محدوديتهاي عملي و استاندارد در زمينه لامپ و بالاسـت معرفي شود. تا باعـث بهبـود  شـاخصهـاي كيفيـت لامـپ و بالاست شود. طراحي بالاست براساس توان ورودي به لامـپ ميباشد و با الگوريتم برنامه طراحي بالاست، پارامترهاي موثر در توان ورودي  به لامپ تعيين و بهينه ميشوند. روند برنامـه به اين صورت است كه تمـام مقـادير و روابـط رياضـي را در برنامه تعريف كرده، تا به ازاي هر خازن، برنامه طـوري اجـرا شود كه با تغييرات مقاومت، توان متوسـط در بـازه فركانسـي متغيير محاسـبه شـود. ايـن رونـد بـراي سراسـر عمـر لامـپ محاسبه ميشود، تا توان متوسط به ازاي عمـر لامـپ  بدسـت آيد، كه نهايتاً يك سـلف بهينـه پيـدا شـود كـه بـا اسـتفاده از الگوريتم حداقل مربعات خطا، توان متوسط ورودي به لامـپ كمترين تغيير را نسبت به توان نامي  لامپ داشته باشد. مقادير بهينه الگوريتم، با استفاده از شبيه سازي با نرم افزار متلب بررسي ميشوند. و نتايج الگوريتم، مطابق با روند مورد انتظار ميباشد كه طراحي صحيح بالاست را نشان ميدهد.

محمدعلي شهبازي
دانشكده برق- دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نجف آباد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *