بازسازي مكاني هدف در الگوي روزت و اصلاح مركز ثقل آن عصبي شبكه و توسط تابع توزيع

جستجوگر مادون قرمز جاروب روزت ،١يك آشكارساز تك باند با الگوي روزت ميباشد كه موقعيتها و تصاوير مربوط به هدف را به وسيله جاروب ميدان ديد كلي٢ ظه توسط ميدان ديد لح اي در الگوي روزت استخراج و به سيستم فرمان موشك ارسال مي .نمايد هنگاميكه عمل جاروب ظه ميدان ديد كلي توسط ميدان ديد لح اي صورت ميگيرد، بر ظه اساس عبور ميدان ديد لح اي ٣از قسمتهايي كه هدف وجود لس پا دارد، هايي در حوزه زمان متناسب با چگالي تشعشعات گرمائي متصاعد شده از موتور هواپيما در خروجي سنسور مادون قرمز آشكار میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *