بازآرايي شبكه هاي توزيع با هدف بهبود تلفات توان وكاهش انحراف ولتاژ با استفاده از الگوريتم تركيبي ISFLAدر قالب فازي

بازآرايي شبكههاي توزيع كه با مجموعهاي از عمليات كليدزني صورت ميگيرد، روشي ساده و كمهزينه است كه بدون افزودن تجهيزات اضافه بر شبكه موجب بهرهبرداري بهينه از سيستمهاي توزيع ميگردد. در مقاله روش جديدي براي بازآرايي چند هدفه شبكه توزيع ارائه ميشود كه الگوريتم بهينهسازي ISFLAالگوريتم قورباغه جهنده بهبود يافته و روش بهينهسازي فازي را تركيب مينمايد. اهداف مورد نظر كاهش تلفات توان حقيقي، كاهش انحراف ولتاژ باسها از مقدار ميباشد. هنگام تغيير آرايش همواره
بايد قيدهايي نظير شعاعي بودن شبكه و دربرگرفتن تمامي باسها و قيود ولتاژ و جريان شبكه رعايت شوند كه اين امر بازآرايي را تبديل به يك مساله  هينهسازي ميكند. الگوريتم ISFLAروشي موثر و قدرتمند است كه از دقت و سرعت همگرايي بالا تري نسبت به الگوريتم PSOو الگوريتم ژنتيك برخوردار است و پيادهسازي آن نيز آسان ميباشد. علاوه بر اين روش پيشنهادي پس از به روز رساني موقعيت براي اجتناب از بهينه محلي و كاوش نواحي جستجوي جديد از عملگر جهش استفاده مينمايد. كارايي الگوريتم پيشنهادي با اجراي آن بر روي دو شبكه توزيع نمونه اثبات ميگردد. نتايج شبيهسازي با نتايج حاصل از ساير روشها مقايسه شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *