بارگيري از ترانسهاي زيرزميني و تاثير آن بر طول عمر آنها

ترانسفورماتور در شرابا توجه به نياز روزافزون به توسعه شبكه هاي توزيع و كمبود زمين جهـت احـداث پسـت، اسـتفاده از ترانسـهاي دفنـي در شركتهاي توزيع معمول شده است. يكي از چالشهاي اساسي پــيش روي كــاربران ايــن دســته از پســتهــا، مســألهي محدوديتهاي بهرهبرداري مرتبط با رفتار حرارتـي آنهاسـت. لذا دراين مقاله نتايجي دربـاره مـدل حرارتـي مناسـب بـراي بررسي عملكرد ترانسفورماتورهاي توزيع روغني كـه در زيـر زمين نصب ميگردند ارائه ميگردد. اين مدل براي شبيهسازي رفتار ترانسفورماتورهاي توزيـع نصـب شـده در پسـتهـاي زيرزميني قابل استفاده خواهد بـود. بـا اسـتفاده از مـدل ارائـه شــده، انتخــاب ظرفيــت بهينــهي ترانســفورماتور بــر اســاس هزينه هاي راهاندازي و هزينههاي ساليانهي بـا در نظـر گـرفتن هزينه استهلاك ترانسفورماتور در شرايط مختلـف بـارگيري امكانپذير خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *