بارزدايي فركانسي با استفاده از شاخص نرخ افت فركانس

سرعت و دقت طرح هاي بارزدايي نقش مهمي در حفظ پايداري شبكه در شرايط اضطراري دارد .در اين مقاله به ارائه يك طرح بارزدايي جامع با استفاده از نرخ افت  فركانس به عنوان يك متغير اضافي در جهت بهبود الگوريتم بارزدايي پرداخته شده است .درروش پيشنهادي از سيستم جمع آوري اطلاعات براي طرح بارزدايي استفاده  شده است . در اين مقاله ابتدا رفتار ژنراتورهاي مختلف را پس از بروز اغتشاش بررسي كرده، سپس براي حفظ پايداري فركانسي يك طرح بارزدايي فركانسي با  استفاده از شاخص نرخ افت فركانس ارائه شده است.شبيه سازي هاي انجام شده روي شبكه نمونه برتري عملكرد اين روش را در مقايسه با رو شهاي متداول نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *