اينورتر تكفاز نه سطحي آبشاري با استفاده از سلفهاي تزويج شده

در اين مقاله يك اينورتر منبع ولتاژي تكفاز نهسطحي ارائه شده است. در اين مبدل از ايده ء سلفهاي تزويج شده براي افزايش تعداد سطوح ولتاژ خروجي استفاده شده است. اين مبدل به راحتي قابل پيادهسازي است و در مقايسه با اينورترهاي نهسطحي رايج، ادوات كمتري نياز دارد. در اين مبدل چهار كليد در فركانس ولتاژ مرجع كنترل ميشوند، در نتيجه تلفات كليدزني اين اينورتر پايين است. در اين مقالهعملكرد اين مبدل بررسي شده و يك روش كليدزني براي اين اينورتر ارائه گرديده است. با اين روش كليدزني، ولتاژ و جريان سلفها فاقد مؤلفهء DCخواهند بود، كه براي كوچك شدن جريان سلفها و عملكرد ايمن اينورتر بسيار ضروري است. همچنين در اين مقاله براي اثبات عملكرد اينورتر نتايج شبيهسازي ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *