انواع آرايشهاي مختلف زمين سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي تغذيه كننده قطارهاي برقي

سيستمهاي متداول توزيع انرژي الكتريكي قطارهاي برقي همانند ساير سيستمهاي الكتريكي بايستي داراي ايمني زيادي باشند و به همين منظور نوع سيستم زمين آنها مورد توجه بسياري است. بسته به نوع تغذيه قطار بصورت ACيا ،DCزمين شدن سيستم نيز متفاوت اسـت. زمين شدن سيستم بر دو عامل ولتاژ لمس و جريانهاي نشتي در قطارهاي برقي تاثير فراوان مي گذارد. به همين دليـل روشـهاي مختلفـي بعنوان آرايش زمين براي سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي قطارهاي برقي بكار گرفته مي شوند كه هر يـك داراي مزايـا و معايـب خـاص خود هستند. در اين مقاله به بررسي روشهاي مختلف زمين كردن اين سيستمها، اهداف استفاده از آنها و همچنين بررسـي مزايـا و معایب این روش ها میپردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *