انرژي گداخت هسته اي از منظر ايمني و محيط زيست

شواهد حاكي از آن است كه انرژي گداخت هستهاي سهم مهمي در تركيب استفاده از منابع انرژي براي آينده بشر را عهدهدار خواهد بود. همچنين انرژي گداخت اين مزيت را دارد كه بدون توليد گازهاي گلخانهاي، به كمك محيطزيست آمده و با توجه به تفاوت ماهوي آن با انرژي شكافت هستهاي، با كمترين ميزان توليد پسماندها و آلودگيهاي پرتوي، پرچمدار توليد انرژي پاك در جهان باشد. با اجراي طرحهاي آزمايشي بينالمللي مانند ،ITERچالشهاي مسير تجاري – سازي اين انرژي شناسايي شده و راه براي استفاده گسترده از آن طي دهه هاي آتي هموار خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *