انرژي هاي نو: پیش بینی و بررسی وضعیت جهانی

هدف از این مقاله بررسی انرژي هاي تجدید پذیر و قابل بازیافت می باشد . امروزه روشهاي متفاوتی براي بهره گیري از این منابع انرژي و استفاده بهینه آنها مطرح شده است که با توجه به محدودیت استفاده و بهره برداري از سوخت هاي فسیلی استفاده از این منابع می تواند راه حل مناسبی براي تامین انرژي الکتریکی مورد نیاز بشر باشد . انرژي هاي نو، تجدید پذیر بوده بطوریکه از بین نمی روند و در مقایسه یلی با سوختهاي فس محدودیتهاي کمتري دارند ، این انرژي ها آلودگی محیط زیست بسیار کمتري داشته و از تولید گازهاي گلخانـه اي نیز جلوگیري می کنند . از منابع انرژیهاي نو می توان به باد ، آب و خورشید و… اشاره نمود که در بسیاري از کشـورهاي پیشـرفته و در حال توسعه رایج می باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *