اندازه گيري و مدلسازي تغييرات ولتاژ شكست روغن ترانسفورماتورهـاي قدرت تحت تأثير فشار محيطـي

در اين مقاله به منظور بررسي تأثير فشار محيط محل نصب ترانسفورماتورهاي در حال سرويس ، بر مهمترين خاصيت روغن يعني ولتاژ شكست، تغييرات اين پارامتر بر حسب تغييرات فشار محيطي در آزمايشگاه اندازه گيري شده و نتايج حاصله مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. با توجه به تغييرات حاصله ، يك مدل رياضي جهت توصيف تغييرات بين ولتاژ شكست روغن و فشار محيطي استخراج گرديده بطوري كه مدل موصوف مي تواند برازش نسبتاً دقيقي را بين پارامترهاي مذكور و همچنين نتايج آزمايشگاهي ارائه نمايد. ضمناً با استفاده از اين مدل مي توان با توجه به محدويت بكارگيري روغن با معيار ولتاژ شكست،آن را با فشار محيط مربوط نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *