اندازه گيري و مدلسازي تأثير فشار محيطي بر جريان نشتي روغن در ترانسفورماتورها

فشارمحيط محل نصب ترانسفورماتورها)از نوع كنـسرواتوري و مرتبط با محيط خارج از طريق محفظه سيليكاژل(بـه عنـوان يك عامل موثر در شرايط كاري و در نتيجه پيرشـدگي روغـن موثر است. اين مقاله با انجام تست جريان نـشتي عبـوري از روغن تحت تأثير تغييرات فشار محيطي تجربـه اي را در ايـن خصوص ارائه كرده است.بدين منظـور فـشار هـوا در سـلول روغن توسط پمپ خلا/كمپرسـور از 40تـا 1250ميلـي متـر جيوه تغييـر داده شـده و سـپس در هـر يـك از فـشار مـورد آزمــايش ، بــا اعمــال ولتــاژ مــستقيم در ســطوح مختلــف و11و9و11وو713كيلوولت ، ميزان جريان نشتي، اندازه گيري شـده است.سپس به كمـك تئـوري هـاي رياضـي و آنـاليز حـداقل مربعات خطا ،مدل رياضي تخمين جريـان نـشتي بـر حـسب تغييرات فشار ارائه و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *