اندازه گيري و شبيه سازي تاثير مولفههاي هارمونيك بر تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع

ترانســفورماتورها در زمــرة اساســيتــرين و بــا ارزش تــرين تجهيزات در شبكه هاي برق رساني هستند و كاركرد صـحيح آنها نقش مهمي در ضريب اطمينـان شـبكه دارد. امـروزه بـار ترانسفورماتورها- كه در فركانس نـامي عمـل مـي كننـد- بـه تدريج هارمونيكي شده است. مولفه اين هارمونيكها بر تلفـات ترانسفورماتورها تاثير گذاشـته و آنـرا افـزايش مـي دهـد. در چنين شرايطي ترانسفورماتورها زودتر از موعد مقـرر معيـوب مي شوند و يا مي سوزند. در ايـن مقالـه ابتـدا تـاثير بارهـاي هارمونيكي بر تلفات ترانسفورماتور بررسي مـي شـود. سـپس تلفات يك ترانسفورماتور توزيع 15كيلـو ولـت آمپـر تكفـاز تحت بار هارمونيكي بر اساس انـدازه گيـري و اسـتانداردهاي موجود محاسبه مي شود. همچنين توسط مدل ترانسـفورماتور در محيط هارمونيكي تلفات آن بـا اسـتفاده ازشـبيه سـازي در MATLAB/simulink نيـز بدسـت مـي آيـد. نهايتـا نتـايج حاصل شده با هم مقايسه مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *