اندازه گيري و بررسي بروز قوس الكتريكي در فاصلة هوايي با استفاده از تبديل موجك

ارائه شده استدر اين مقاله با بيان اشكالات اساسي روشهاي متداول پردازش سيگنال، روش جديدي به نام تبديل ويولت معرفي شده است. نشان داده شده است كه با استفاده از اين تبديل ميتوان نويز سيگنالهاي گذراي اندازهگيري شده را با حفظ مشخصات جزئي سيگنال حذف نمود. همچنين با استفاده از اين تبديل ميتوان علاوه بر تعيين محتواي فركانسي سيگنالهاي گذرا، مكان وقوع حالتهاي گذراي محلي بر روي شكل موج اصلي را شناسايي نمود. اين تبديل بر روي شكل موجهاي اندازهگيري شدة وقوع تخلية الكتريكي در فاصلة بين دو الكترود در طي آزمايش ضربه اعمال و نتايج ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *