اندازه گيري فاصله شئ در آسمان با استفاده از تکنيک طيف گسترده

هدف از اين مقاله، فاصلهيابي 1به وسيله سيستم مخابرات طيف گسترده است که اين عمل با استفاده از مبحث همزمان سازي در سيستم مخابرات طيف گسترده تحقق مييابد. همزماني در سيستمهاي طيف گسترده شامل عمل رهيابي 2و متعاقباً، ردگيري 3است که به دليل مزاياي فراوان طيف گسترده، براي فاصله يابي از روش رهيابي اين سيستم استفاده نمودهايم. براي فاصلهيابي به وسيله سيستم مخابرات طيف گسترده باهمزمان نمودن فرستنده و گيرنده و بدست آوردن تاخير زماني موجود بين آنها )رهيابي(، ميتوان فاصله را تخمين زد. اين مقاله شامل تشريح نحوه فاصلهيابي، روشهاي جستجو و شبيه سازي اين روشها در شرايط مختلف کانال AWGN  است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *