اندازه گيري اثر تانك در روش تشخيص تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور توسط امواج الكترومغناطيسي

 يكي از روش هاي ارائه شده جهت مونيتورينگ برخط سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت استفاده از امواج الكترومغناطيسي
مي باشد. با توجه به اينكه تانك فلزي جزء لاينفك يك ترانسفورماتور مي باشد، در نظرگيري اثرات آن در روش پيشنهادي به منظور مونيتورينگ برخط آن ضروري به نظر مي رسد. با توجه به فلزي بودن تانك، اثرات منفي آن روي سيگنال دريافتي آنتن گيرنده و ايجاد پديده چند مسيري قابل پيش بيني است. در اين مقاله از يك مدل ساده ساخته شده از سيم پيچ ترانسفورماتور جهت بررسي و اندازه گيري اثر تانك بمنظور تشخيص تغييرشكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور با استفاده از امواج فراپهن باند UWB تحقيق شده است. نتايج اندازه گيري امكان استفاده از اين روش را حتي با وجود تانك تاييد مي نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *