اندازهگيري شاخص رضايت مشتركين به تفكيك نوع تعرفه و نوع ديماند و تعيين اولويتهاي بهبود

در اين مقاله مراحل محاسبه شاخص رضايت مشتركين مورد بررسي قرار ميگيرد سپس با استفاده از اين مراحل، اندازهگيري رضايت مشتركين برق ديماندي در كل كشور تشريح ميشود و نتايج حاصل از آن به تفكيك نوع تعرفه و نوع ديماند و تعيين اولويتهاي بهبود ارائه ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *