انتخاب نرم افزار شبيه سازي مصرف انرژي در ساختمان براي توسعه در كشور

هدف تهيه ابزاري نرمافزاري براي شبيه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان كشور ميباشد. طي 50سال اخير بيش از صدها برنامه شبيهسازي مرتبط با مبحث انرژي در ساختمان توسط سازمانهاي مختلف درگير در اين حوزه در دنيا، پيادهسازي و استفاده شده است. در دورههاي مختلف تحقيقات مختلفي براي ارائه معيارهاي مقايسه و بررسي قابليتهاي ابزارهاي شبيهسازي موجود انجام شده است. در اين مقاله تلاش ميشود تا مقايسهاي بهروز، با توجه به آخرين نسخه ابزارهاي مختلف، ارائه شود. به اين منظور بيست نرمافزار با اهميت از ميان نرمافزارهاي شبيهسازي موجود انتخاب شده، به بررسي مختصر آنها پرداخته ميشود. سپس نتايج مقايسه قابليتهاي مختلف ابزارهاي مطرح در قالب جداول مختلف توصيف ميشوند. هر يك از ابزراهاي مطرح، از برخي مناظر داراي نقاط قوت و از دیگر مناظر دارای نقطه ضعف میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *