انتخاب نحوه مناسب خازن گذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژ و ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

ازجمله مطالعات مهم براي بهبود عملكرد يك شبكه به هـم پيوسته، برنامه ريزي تأمين نياز آن شـبكه بـه منـابع تـوان راكتيو و ازجمله خازن ميباشد. بهبود پروفيل ولتاژ، كاهش بارگذاري تجهيزات انتقال و كاهش تلفات از مهمترين آثار خازن گذاري مناسب در يك شبكه، مي باشد. در اين مقاله ضمن انجام مطالعه و مقايسه بين نتيجه روشـهاي مختلـف جايابي براي خازن در شـبكه انتقـال منطقـه مهمـي ماننـد تهران، تأثير اجراي خازن گذاري بر قابليت اطمينان شـبكه بيان مي شود. همچنـين سـعي شـده اسـت تـا بـه كمـك ملاحظات اقتصـادي و محاسـبه مـدت بازگشـت سـرمايه براساس ميزان كـاهش تلفـات و بهبـود قابليـت اطمينـان،آرايش اقتصادي مناسب براي خازن گذاري پيشنهاد شـود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *