انتخاب تكنولوژي مخابراتي بهينه در شبكه هوشمند

 توجه به اهميت شبكه هاي هوشمند در صنعت برق و لزوم پياده سازي سيستم هاي مخابراتي با قابليت هاي مورد نياز صنعت برق و شبكه هوشمند، در اين مقاله به بررسي تكنولوژي هاي مخابراتي قابل استفاده در شبكه هاي مختلف مخابراتي لايه هاي شبكه هوشمند پرداخته شده است. بر اساس نيازهاي مخابراتي هر يك از شبكه هاي مخابراتي، در اين مقاله به چگونگي ارزيابي و انتخاب سيستم هاي مخابراتي مختلف در
شبكه هاي NAN/FANاختصاص يافته است. براي دستيابي به اين امر، از روش سلسله مراتبي AHPجهت مقايسه معيارهاي فني و اقتصادي بهره گرفته شده و با استفاده از نظر متخصصان صنعت برق به پارامترهاي مهم و اساسي هر يك از تكنولوژي ها امتياز داده شده و در نهايت سيستم مخابراتي بهينه بر اساس وزن پارامترهاي تعيين شده انتخاب گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *