انتخاب بهينه اندازه محدودساز مقاومتي ابررسانا با درنظرگرفتن هماهنگي رله هاي جريان زياد و پايداري گذراي ژنراتور سنكرون

با حضور منابع تول يد پراكنده در شبكه توزيع مشكلاتي در هماهنگي ادوات حفاظتي شبكه، همچون رله هاي جريان زياد، ب ه وجود خواهد آمد. از طرفي، وقوع اتصال كوتاه سبب ايجاد تغييرات شديد در توانالكتريكي، زاويه قدرت و درنت يجه سرعت ژنراتور سنكرون مي شود كه در صورت عدم رفع اين اختلالات پيش از فرارس يدن زمان بحراني، ژنراتور سنكرون از حالت سنكرون با شبكه خارج خواهد شد . در اين مقاله، به منظور ايجاد هماهنگي بين رلههاي جريان زياد به هنگام وقوع خطا و همچنين بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت ، از محدودسازهاي مقاومتي ابررسانا RSFCLا ستفاده شده است. ازاين رو، در اين مقاله به
انتخاب بهينه اندازه اين نوع محدودساز جريان خطا با استفاده از الگوريتم ژنتيك پرداخته شده است. براي اين منظور تابع هدفي
تعريف شده است كه علاوه بر انتخاب كمترين مقدار ممكن براي اندازه  محدودساز به منظور كاهش هزينههاي اقتصادي، زمان عملكرد هماهنگ رله ها نيز به ازاي وقوع خطاهاي مختلف به كمترين مقدار ممكن خواهد رسيد. همچنين تابع هدف فوق با استفاده از معيار سطوح برابر اندازه محدودساز را به گونه اي انتخاب مي كند كه زمان بحراني رفع خطا به ازاي خطاهاي مختلف حداكثر مقدار ممكن خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *