انتخاب بازارهاي هدف صادرات برق با استفاده از مدل تصميم گيري چند معياره

دارابا توجه به روند تجديدساختار در صنعت برق ايران و هم چنين در راستاي فعاليت هاي صورت پذيرفته براي اعطاي امتياز صادرات برق به بخش خصوصي و امكان حضور بخش خصوصي، در اين مقاله روشي نظام مند به جهت تصميم گيري بخش خصوصي براي انتخاب هر يك از كشورهاي همسايه و منطقه به منظور صادرات برق ارايه شده است. بدين منظور، با ارايه مدل تصميم گيري چند معياره و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ، راهكارهاي انتخاب طرح صادرات برق در پيش روي تصميم گيران قرار داده شود. لذا در اين مقاله نخست مجموعه معيارها و زيرمعيارهايي جهت سنجش اين نوع از كسب و كار استخراج شده و براي 6كشور كه پتانسيل صادرات برق را دارا مي باشند مورد ارزيابي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *