انتخاب الگوي جبران سازي استاتيك براي كنترل ولتاژهاي گذرا در پست هاي فشار قوي

پستهاي فشارقوي بـه علـت تبـديل ولتـاژ در سيـستمهـاي قدرت از اهميت زيادي برخوردار هـستند. وجـود هـر گونـه اشكال در اين پستها ميتواند اثرات جبرانناپذيري در شبكه قدرت بوجود آورد. به همـين دليـل، طراحـي ايـن پـستهـا بنحوي است كه بتوان از آسيب رسيدن به سيستم قـدرت تـا حد زيادي جلوگيري كرد. يكي از مسائلي كه باعـث بوجـود آمدن اختلالات در پست ميشود، وجود حالتهـاي گـذراي ولتاژ و جريان در پست به علت قطع و وصـل ولتـاژ ورودي پست ميباشد. بـراي كـاهش اثـرات ولتاژهـا و جريـانهـاي گذراي بوجود آمـده، اسـتفاده از جبـرانسـاز اسـتاتيك تـوان راكتيو 1و راكتور پيشنهاد ميشود. در اين مطالعه، تأثيرات اين ادوات بر روي ولتاژهـا و جريـانهـاي گـذراي خروجــــي طرف فشار ضعيف مورد بررسي قرار ميگيـرد و در نهايـت،ميزان تأثير هر يك و نيز مقايسه آنها انجام ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *