امپدانس اندازه گيري شده توسط رله هاي ديستانس با در نظر گرفتن ظرفيت خازني خط

رله هاي ديستانس يكي از پركاربردترين رله ها در سيستم هاي حفاظتي خطوط انتقال انرژي الكتريكي مي باشند. اين رله ها در درجة نخست به عنوان حفاظت اصلي و در درجة بعد به عنوان حفاظت پشتيبان مورد استفاده قرار مي گيرند. يكي از عواملي كه همواره باعث اخلال در عملكرد صحيح رلة ديستانس مي گردد، وجود مقاومت خطا در حلقة خطاي تك فاز به زمين است. در مورد اين مقاومت دو مسئله مهم مطرح مي باشند: عدم مشخص بودن اندازة اين مقاومت از ديدگاه سيستم حفاظتي و عدم برابري مقاومت تحميلي ناشي از اين مقاومت بر امپدانس اندازه گيري شده در نقطة رله گذاري با مقاومت خطا. در صورت وجود مقاومت خطا، ممكن است كه امپدانس تحميلي اندازه گيري شده در نقطة رله گذاري اهمي خالص نباشد. ميزان انحراف امپدانس اندازه گيري شده از مقدار واقعي، علاوه بر اندازة مقاومت خطا، به عوامل ساختاري و بهره برداري شبكة قدرت وابسته مي باشد. به غير از مقاومت خطا، ظرفيت خازني خط انتقال نيز موجب انحراف امپدانس اندازه گيري شده از مقدار واقعي آن مي گردد. ميزان اين انحراف نيز وابسته به شرايط سيستم قدرت مي باشد. در اين مقاله امپدانس اندازه گيري شده توسط رلة ديستانس با در نظر گرفتن ظرفيت خازني خط انتقال مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا روابط مورد نياز جهت به دست آوردن امپدانس اندازه گيري شده در نقطة رله گذاري، ارائه شده اند. در
اين جا جهت ملموس تر شدن مطالب عنوان شده از يك سيستم عملي استفاده شده است. با استفاده از اين سيستم، نحوة تغييرات مشخصة امپدانس اندازه گيري شده به ازاي تغيير شرايط سيستم قدرت مورد بررسي قرار گرفته است.

 

حسين شاطري – صادق جمالي
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *