امپدانس اندازه گيري شده در نقطة رله گذاري توسط رله ديستانس در خطوط دومداره

قدرت ايفا ميكنندرلههاي ديستانس به طور گستردهاي در سيسـتمهـاي حفاظتي خطوط انتقال نيرو مورد استفاده قرار مـيگيرنـد. ايـن رله ها در درجة نخست حفاظت اصلي و در درجة بعد حفاظت پشتيبان را فراهم ميآورند. در سيستمهاي قـدرت امـروزي بـه دليل محدوديتهاي موجود در زمينـة احـداث خطـوط انتقـال جديد، خطوط در حداكثر ظرفيت انتقالي ممكـن بهـرهبـرداري ميگردند. اين امر موجـب كـاهش قابـل توجـه حاشـية ايمنـي سيستم قدرت شده است. با توجه به اين امر، سرعت و صحت عملكرد رلههاي ديستانس نقش به سزائي را بـر روي پايـداري سيستم قدرت ایفا میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *