امكان سنجي بكارگيري توربين بادي جهت توليد برق مطالعه موردي بروجرد

توليد انرژي الكتريكي كشور در 6سال گذشته بطور متوسـط سالانه 8/29درصد رشد داشته است. با اين وجود بـا پيشـي گرفتن رشد مصرف برق در سال جاري با خاموشي و كمبـود الكتريسيته روبرو شده ايـم. يكـي از راههـاي مواجـه بـا ايـن مشكل ، استفاده از توربينهاي كوچك برق بادي براي تـامين قسمتي از الكتريسيته مصرفي واحدهاي مسكوني و يا تجـاري  دور از شبكه سراسري و يا در مجاورت آن مي باشد. اين مقاله بر اسـاس دادههـاي اقليمـي و هواشناسـي 10سـاله منطقه بروجرد و با اسـتفاده از پيشـرفته تـرين نـرم افزارهـاي پتانسيل سنجي انرژي و شبيه سازي ، اقدام به ارزيابي وامكـان سنجي بكارگيري يك توربين بادي 5/5كيلو وات در منطقـه نموده است. در پايان ميزان انرژي قابل حصول و منافع حاصل از احداث اين توربين نيز محاسبه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *