الگوي تدوين راهبرد فناوري در صنعت برق ايران

در اين مقاله باتوجه به قابليتهاي ويژه روش برنامهريزي راهبردي سلسلهمراتبي، بهمنظور تدوين راهبرد فناوري در صنعت برق ايران، امكان استفاده اين روش، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و توسعه لازم در روش مذكورداده شد. هم- زمان روشهاي انتخاب راهبرد فناوري )استراتژي تكنولوژي( و روش موجود در صنعت برق ايران مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از بررسي و تحليل آنها، سعي در ارئه مدلي گرديد كه ضعفهاي روشهاي انتخاب راهبرد فناوري را نداشته باشد و باعث بهبود روش انتخاب راهبرد فناوري موجود در صنعت برق ايران شود. در نهايت، با استفاده از روش برنامهريزي راهبردي سلسلهمراتبي توسعهيافته، الگوي جديد تدوين راهبرد فناوري در صنعت برق كشور ارانه گرديد. الگوي پيشنهادي مورد ارزیابی خبرگان قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *