الگوریتم کلی برای تعیین آرایش و فرکانس زنجیرههای پیمایش مرزی با هدف کمینه کردن زمان برون آزمون رفتاری

قرار دادن ثباتهای پیمایش مرزی در چند زنجیره با فرکانسهای متفاوت، کاهش چشمگیر افزونگی زمان 1را بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش تعداد زنجیرهها منجر به افزونگی سخت افزار 2و افزایش قیمت آزماینده پیمایش مرزی خواهد شد. الگوریتم ارائه شده در این مقاله، مجموعه ثباتهای تشکیل دهنده هر زنجیره پیمایش را به گونهای تعیین میکند که در حین کاهش زمان آزمایش به حداقل ممکن، تعداد زنجیرههای پیمایش و یا به عبارتی افزونگی سخت افزار نیز کمینه گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *