الگوریتم تقریبات برشی بازگشتی روشی نو جهت محاسبه اطمینان پذیری کلی شبکه

محاسبه دقیق اطمینان پذیری کلی شبکه از جمله مسائل دشوار) (NP-hardاست که حجم محاسبات آن بصـورت نمـائی با زیاد شدن تعداد گره ها و شاخه ها در شبکه افزایش می یابد. در این مقاله یک روش تقریبی بمنظور محاسبه اطمینان پذیری کلی شبکه با دقت معین ارائه می شود. در الگوریتم ارائه شده، نخست بر مبنای احتمال بروز خرابی در کات ست های ضـعیف شـبکه، تخمینی از عدم اطمینان شبکه را پیدا می کنیم و با پیمایش و یافتن احتمال خرابی در تمامی کات ست هـای شـبکه حـدود بـالا و پائین خطای ناشی از این تخمین را می یابیم. سپس با یافتن احتمال خرابیهای همزمان در دو و یا چند کات ست از مجموعه کـات ست های ضعیف شبکه بطور بازگشتی دقت تخمین را بهتر و حدود بالا و پائین خطای تخمین را به یکـدیگر نزدیکتـر مـی کنـیم. تکرار متوالی الگوریتم بازگشتی هنگامی خاتمه می یابد که احتمالی بیش از دقت تخمین مورد نظر را دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *