الگوريتم FASLبراي طراحي لايه دسترسي شبكه بر مبناي بهبود الگوريتم DG

طراحی شبکههای کامپيوتری معمو ٌ لا از مدل سلسله مراتبی پيروی میکند که شامل لايههای دسترسی, توزيع و هسته میباشد. مسأله اصلی در طراحي لايه دسترسي، تعيين محل قرارگرفتن سوئيچها میباشد. در اين مقاله روش جديدی  بر FASL ارائه شده است. روش DG بر مبنای بهبود الگوريتم پايه ترکيب معيارهای فاصله و ترافيک میباشد و پيچيدگی بسيار پايينی دارد. نتايج عددی نشاندهنده بهبود قابل ملاحظه در هزينه كل شبكه میباشد. در سناريوهای در نظرگرفتهشده, هزينه کل شبکه با استفاده از اين روش براي وزنهای مختلفی که به هزينه ترافيک در مقايسه با هزينه فيزيكي خط نسبت داده شد, بطور ميانگين حدود ۳۰ درصد بهبود يافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *