الگوريتم ژني در پتانسيل سنجي كاهش مصارف

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كاربرد الگوريتم ژني در پتانسيل سنجي كاهش مصارف داخلي در پستهاي فوق توزيع

دانلود مقله : كاربرد الگوريتم ژني در پتانسيل سنجي كاهش مصارف داخلي در پستهاي فوق توزيع

انرژي برق با مصرف هزينـه هـاي گزافـي توليـد و توزيـع ميگردد و اتلاف آن خسارات بزرگي را به اقتصاد كشور وارد مي آورد. در اين ميان شركتهاي برق منطقه اي بايستي  پيشـتاز كاهش مصرف و بهينه سازي آن باشند. پستهاي فوق توزيع و انتقال يكي از مهمترين مكـانهـاي در پست هاي فوق توزيع و انتقال با توجـه بـه احـداث در زمين هاي وسيع و با ساختمانهاي اداري بزرگ و بـا عنايـت به دلايل مختلف فيزيكي، فرهنگي و اقتصادي، مصرف  برق به مراتب بـيش از مقـدار اسـتاندارد و نيـاز واقعـي يـك واحـد ساختماني است. در اين تحقيق با شيوه اي جديد و با اسـتفاده از الگوريتم ژني سـهم مصـارف مختلـف  از مصـارف داخلـي پست تعيين شده و با تعريف استانداردهاي لازم، مقادير دقيقي براي حداكثر مصرف در ماههاي مختلف تعيين شده و پتانسيل كاهش مصرف انرژي  تخمين زده شده است. نتايج پياده سازي روش پيشـنهادي بـر روي پسـتهـاي فـوق توزيـع و انتقـال شركت برق منطقهاي باختر نشان دهنده توانمنـديهـاي روش مزبور است .

 

تدين مهدي – شاهقليان اكرم – ياراحمدي مرجان
شركت بهراد – شركت برق منطقه اي باختر
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *